Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: WellPoint
Y-tunnus: 1615211-3
Osoite: Sammonaukio 4, 48600 Kotka
Puhelinnumero: 045 78778619
Sähköposti: info@wellpoint.fi
Kotisivut: www.wellpoint.fi 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Sami Jyrälä
Osoite: Suokukantie 10, 48800 Kotka
Puhelinnumero: 045 78778 619
Sähköposti: sami.jyrala@wellpoint.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista ja hoitojen seurantaa varten. Henkilötietoja kerätään, koska niitä tarvitaan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Tietoja kerätään myös markkinointia varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kirjataan asiakkaan nimi, ikä, sukupuoli, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ammatti sekä muut hoitoon vaikuttavat asiakkaan kirjallisesti ilmoittamat ja allekirjoituksellaan vahvistamat tiedot sekä omat havainnot hoitojen yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaan laskutustiedot sisältyvät kirjanpitäjälle toimitettavaan kirjanpitoaineistoon. Muita tietoja, kuten terveystiedot, ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan erillistä kirjallista suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta lainkaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys

a. Manuaalinen aineisto
Asiakastietolomakkeet säilytetään kansiossa, lukitussa tilassa, lukitussa kaapissa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Asiakastietolomakkeet säilytetään lain edellyttämän ajan (Sosiaali-ja terveysministeriön asetus potilasasiakaskirjoista 30.3.2009/298). Kirjanpitoaineisto säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan.

b. Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietolomakkeen tietoja, kuten terveystietoja, ei erikseen tallenneta sähköisiin järjestelmiin rekisterinpitäjän toimesta. Asiakkaiden lähettämiä sähköpostiviestejä, sähköisiä lomakkeita tai muita vastaavia säilytetään niin kauan kuin niiden säilytys on tarpeen esimerkiksi asiakassuhteen kannalta, kuitenkin enintään 5 vuotta. Sähköisen ajanvarauskalenterin rekisteriseloste.

10. Asiakkaan oikeudet

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot sekä vaatia niitä poistettavaksi lakisääteisten säilytysvelvoitteiden mahdollistamissa rajoissa, tai vaatia antamansa tiedon korjaamista. Asiakkailla on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa markkinointiin tai tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

11. Automaattinen päätöksenteko

Asiakastietoihin ei kohdisteta automaattista päätöksentekoa.